Hoofdmenu

Inloggen

Log in om toegang te krijgen tot artikelen voor leden.


Wat is een WBE?

Vereniging

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband, welke zorgt voor het wild dat in "haar" gebied leeft: Wildbeheer. Een WBE is meestal een vereniging of stichting, waarvan er ruim 400 in Nederland zijn.

Een WBE bestaat uit jagers, jachtopzieners, boeren, grondeigenaren, hondenmensen en natuurliefhebbers, welke elk hun belangstelling en inbreng hebben.

Beheer

Het beheer dat een WBE uitvoert, bestaat uit het zorgen voor:

 • Voldoende rust, ruimte en voedsel voor het aanwezige wild;
 • Een gezonde en gevarieerde wildstand;
 • Een voldoende grote en evenwichtige wildstand;
 • Schadebestrijding en voorkoming wildschade;

Faunabeheerplan

Wildbeheer gebeurt volgens een goedgekeurd Faunabeheerplan, eventueel aangevuld met specifieke plannen, zoals een Reewildbeheerplan. In een Faunabeheerplan worden biotoop en wildstanden beschreven en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Hiertoe behoort ook het "oogsten" van wild, mits toelaatbaar. Ook aantalbeheer en schadebestrijding, maar ook beschermingsmaatregelen zijn in het plan opgenomen.


Wat doet een WBE?


Werkveld

De taken van een WBE liggen op het gebied van wildinstandhouding, wildbescherming, wildverzorging en verantwoorde bejaging.

Taken

Hierbij is een directe relatie met de omgeving waarin het wild leeft, de biotoop, van groot belang. De taken op bovengenoemde werkvelden zijn:

 • Aanleg en instandhouding rust(ige) gebieden;

 • Aanleg en instandhouding wildweiden en voerakkers;

 • Aanleg en instandhouding poelen;

 • Houden van toezicht;
 • Opstellen wildbeheerplannen;
 • Houden van wildtellingen en inventarisaties;
 • Beoordelen wildstand en wildschade;
 • Bestrijden wildschade;
 • Houden van natuurschoonmaakdagen;
 • Plaatsen van reewildspiegels;
 • Geven van voorlichting;

Jacht

Opgemerkt dient te worden dat bejaging uitsluitend geschiedt volgens de door de wet en de K.N.J.V. opgestelde regels en volgens het wildbeheerplan. Het doel van de jacht is derhalve schadebestrijding, aantalbeheer en verstandig gebruik ("oogsten").


Doelstellingen WBE De Moer


WBE De Moer eo stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen dan wel het in standhouden van de wildstand, voor zover dit met de belangen van de land-, bos- en tuinbouw en de natuurbescherming verenigbaar is;
 • Het bevorderen van de flora en de fauna en de bescherming daarvan;
 • Het voorkomen van belangrijke schade aan de landbouw en het voorkomen van schade aan de fauna, welke in overeenstemming met de bepalingen van de Flora- en faunawet.
 • Het door huren het genot van de jacht verkrijgen van de jachtterreinen, waarop haar leden en aangeslotenen door middel van toestemmingen als bedoeld in artikel 36 van de Flora- en faunawet de jacht kunnen uitoefenen;
 • Het tegengaan van milieuvervuiling in het veld in overleg met de betrokken eigenaren en plaatselijke overheden;
 • Het tegengaan van ongeoorloofd jagen, onweidelijk jagen en wilddiefstal;
 • Het behulpzaam zijn van de leden, - voor zover dat mogelijk is, - in gevallen die betrekking hebben op de jacht, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften.,

WBE De Moer tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het natuurlijk evenwicht te bevorderen volgens een door de algemene vergadering vastgesteld wildbeheerplan;
 • Het beheer van wild en beschermde inheemse fauna, de voorkoming en/of bestrijding van schade , veroorzaakt door het wild en de beschermde inheemse fauna;
 • Het houden of doen houden van toezicht;
 • Het bevorderen van samenwerking met andere personen en organisaties† met een soortgelijk doel;
 • Het geven van voorlichting omtrent flora, fauna en milieubeheer;
 • Het vergaren en uitdragen van kennis van flora en fauna.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zal het bestuur van WBE De Moer eo, in de eerste plaats het initiatief moeten nemen, maar zullen daarnaast de leden hun medewerking moeten verlenen.Commissies WBE De Moer


WBE De Moer heeft 4 commissies, dit zijn: Administratieve jachtzaken, PR, Veldverzorging en Wildbeheer.
Hieronder zullen we weergeven wat de verschillende commissies tot doel hebben:

Administratieve jachtzaken:

Een van de commissies in onze WBE is de commissie Administratieve jachtzaken.

Deze commissie is belast met alle zaken wat betreft het pachten aan de WBE en het doorverpachten aan de leden van de WBE. In dit verband is deze commissie aanspreekpunt voor derden die het verpachten van het jachtrecht van hun gronden het liefst gecentraliseerd laten verlopen. Op die manier hebben zij 1 aanspreekpunt. De WBE draagt zorg dat de gronden weer doorverpacht worden aan hun leden die het jachtrecht van de betreffende gronden altijd hebben gehad. Dit levert de grondeigenaar besparingen op in administratieve zin en het voordeel dat men maar 1 aanspreekpunt heeft.

Naast de verpachtingzaken is de commissie belast met de statuten en het huishoudelijke reglement en eventuele problemen die hiermee te maken hebben. Hierbij kan men denken aan geschillen tussen leden. Zij zijn tevens belast met het in kaart brengen van de grenzen van de jachtvelden van onze leden en het bijhouden van eventuele wijzigingen daarvan.


PR:

De PR commissie is in het leven geroepen om de spin in het communicatieweb te zijn. De PR commissie legt zich toe op het effectief en efficiŽnt communiceren met huidige, toekomstige en voormalige leden.


Voor de verschillende doelgroepen worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. In en buiten de vereniging communiceren we met elkaar via woord, beeld en geschrift. De belangrijkste communicatiemiddelen die de PR commissie inzet zijn:

 • 3 x per jaar een nieuwsbrief die per e-mail aan leden wordt verstuurd. De nieuwsbrief zal naast de terugkerende onderwerpen de voor die periode belangrijke onderwerpen bevatten. De onderwerpen die zullen worden behandeld zijn terug te vinden op de website;
 • Update van website. Het is een modern communicatiemiddel voor leden en belangstellenden. Voor senioren en jeugd. De website bevat ludieke, innovatieve en bijdetijdse functies en mogelijkheden!
 • PR commissie is ook, namens WBE De Moer eo, standhouder bij happeningen.
 • Tevens organiseert deze commissie evenementen waar zowel leden als niet leden aan deel kunnen nemen. Hier kan men denken aan de schoonmaakdag.


De PR commissie heeft als uitgangspunt dat de uitingen zo uniform mogelijk moeten zijn en streven na de huisstijl van WBE De Moer eo in alle uitingen te hanteren.


Veldverzorging:

De WBE en zijn landschap.


In het werkgebied van de WBE vind je een grote verscheidenheid in het landschap. Natuurlijk hebben wij met stedelijke en landelijk gebieden te maken. Maar het landelijk gebied in onze WBE is zeer divers. Zo hebben wij binnen het werkgebied vennen, bossen en landbouwgebieden. Deze landbouw bestaat dan weer uit gebieden met weidebouw, akkerbouw, vollegrondstuinbouw glastuinbouw, fruitteelt, en boomteelt. Deze diversiteit maakt het landschap ook interessant voor ons als jager. Op relatief kleine afstand hebben we te maken met zeer verschillende problematiek. Denk hierbij aan reewild wat in een weidebouw gebied als leuk en mooi wordt ervaren en in een boomteelt gebied als funest.


Echter hebben wij binnen ons werkgebied als jagers het genoegen dat er in dit landelijk gebied een grote hoeveelheid en diversiteit aan landschapselementen aanwezig is zoals houtwallen, houtsingels, bomenlanen, erfbeplanting, bosjes, solitaire bomen etc. Deze landschapselementen hebben een grote positieve werking op het biotoop van onze fauna. Het is dus ook niet zo raar dat de WBE het belangrijk vind dat deze landschapselementen in een goede conditie blijven en haar naam graag uitdraagt met het feit dat zijn een stuk onderhoud uitvoert aan deze landschapselementen. We mogen namelijk als WBE best trots zijn op onze landschapselementen en het werk wat wij daarin verzetten.


Dit is dan ook tevens het feit dat wij elk jaar proberen om voor zoín 35 ha landschapselementen verspreid over ons werkgebied het onderhoud met zowel interne als externe mensen op een zo goed mogelijke manier aan te pakken.


Er zijn drie instanties bij deze elementen betrokken. De elementen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Echter is er een overeenkomst met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) dat zij het beheer van de elementen overnemen. Zij hebben op hun beurt weer afspraken gemaakt met WBEís waaronder dus ook WBE de Moer e.o.. De WBE voert voor de elementen welke in† beheer zijn van SBNL en vallen in ons werkgebied het onderhoud uit.

Als WBE kunnen wij dit niet alleen. Daarom voeren wij dit onderhoud uit in WBE verband of laten dit uitvoeren door vrijwilligers welke dan op aansturing en volgens voorschriften van† de WBE te werk gaan.


Indien u of bekenden van u nog interesse hebben om onderhoud uit te voeren waarbij men wat haardhout kan bemachtigen kunt u dit via de mail bij ons kenbaar maken.


Naast het onderhoud van landschapselementen hebben wij in het verleden ook adviezen gegeven voor het aanleggen van nieuw groen in het buitengebied. U moet hierbij denken aan houtwallen poelen of erfbeplantingen. In sommige gevallen kan hier subsidie voor aangevraagd worden. Indien u ook plannen heeft kunnen u ons hiervoor ook mailen zodat we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.


Hieronder vind u een aantal kaarten waarop elementen welke onderhouden worden door WBE de Moer e.o.


Wildbeheer:

Het wildbeheer gebeurt volgens een goedgekeurd "Wildbeheerplan", eventueel aangevuld met specifieke plannen, zoals een reewildbeheerplan maar ook een patrijzen herstelplan. In een Wildbeheerplan worden de biotoop en wildstanden beschreven en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Hiertoe behoort ook het "oogsten" van wild, mits toelaatbaar. Ook het aantalbeheer en schadebestrijding en de beschermingsmaatregelen zijn in het plan opgenomen.Werkgebied WBE De Moer


Het werkgebied van WBE de Moer e.o. is globaal gelegen in Midden Brabant tussen de plaatsen Tilburg, Dongen, Sprang-Cappelle, Waalwijk en Loon op Zand. Het gebied omvat ca. 5500 ha en is als beheergebied onder de Faunabeheerenheid Noord-Brabant gerangschikt.


 

Nieuws

Hubertusviering 2019
05 november 2019, 13.30
Hubertusviering 2017
02 november 2017, 11.01
Schoonmaakdag 2017
08 maart 2017, 08.51