Hoofdmenu

Inloggen

Log in om toegang te krijgen tot artikelen voor leden.


Activiteiten

Schadelijk wild bestrijden

Het voorkomen en bestrijden van schade door wild aan land-, bos- en tuinbouwgewassen is een onderwerp, waar vrijwel alle WBE’s op de een of andere wijze bij betrokken zijn.

De maatregelen, die door de WBE’s worden genomen om schade door wild en andere diersoorten te voorkomen en te bestrijden zijn divers. Waar het gaat om de bejaagbare wildsoorten, wordt de jachtdruk afgestemd op het voorkomen van schade. Voorzover afschot noodzakelijk is buiten het reguliere jachtseizoen, wordt dit geregeld vanuit de Flora- en faunawet. Dit geldt ook voor ontheffingen voor het gebruik van niet toegestane jachtmiddelen, zoals een kraaienvangkooi, eksterkastval en kunstlicht.

Naast vangst en afschot worden ook andere middelen ingezet om schade te voorkomen. Dit zijn onder meer akoestische afweermiddelen, afleidend voeren, boommanchetten, chemische afweermiddelen, (electrische) afrasteringen, netten, vogelverschrikkers, vlaggen en linten, en het schudden van eieren. Een grondgebruiker krijgt zelfs alleen ganzenschade vergoed, als hij genoeg afweermiddelen op het perceel heeft geplaatst.


Workshop wildverwerking

Nadat vele van onze leden de cursus wildhygiëne hadden gevolgd, werd er geopperd om ook eens wat te doen voor onze leden op het gebied van de verwerking van het wild. Bij de cursus wildhygiëne hebben we geleerd, waar een jager op moet letten om te beoordelen of een stuk wild voor consumptie geschikt is en wat we als “gekwalificeerd persoon” moeten doen om te bepalen of het voor consumptie geschikt is. Deze laatste persoon kan dan nog bepalen of het in de handel gebracht mag worden of niet.

Echter Maar: dan komt dan het werk en vooral de kunst om de hoek kijken om van het stuk wild een mooi stukje vlees te maken. Je moet hierbij rekening houden met het feit wat voor soort vlees het is en waarvoor je het kunt gebruiken. Het is natuurlijk zonde om de reehaasjes te gaan gebruiken als poulet voor reegoulash, en om een stuk vlees, dat vol zit met pezen en vliezen te gebruiken als een soort biefstuk. Hier komt dus de kennis van een poelier of slager aan te pas.


Op vrijdag 19 februari 2010 hadden we een avond georganiseerd, waarbij we uiteen gezetuitgelegd hebben, wat er allemaal moet gebeuren om het wild te verwerken tot dat mooie stuk vlees, d wat op uw bord komt en waarbij het optimaal benutten van het stuk wild natuurlijk ook centraal staat. We hadden een slager bereid gevonden om ons dit bij te brengen. Tevens hadden we ook een chef-kok bereid gevonden om mee te kijken bij het proportioneren van het vlees. Deze leerde ons kan tevens aangeven welk wat voor vlees er waar zit, en hoe dit het best bereid kan worden. Tevens kan hij ook in dit kader aangeven hoe het gesneden dient te worden, en waarom grof of fijn, waarom vlees dwars op de structuur te proportioneren en niet in de lengte etc. en hoe dit vlees het best bereid kan worden


Aan alles was gedacht. Voor elke deelnemer was er een tas met daarin: een uitstekend Zwitsers vleesmes, een slijpset, een veiligheidshandschoen, een wegwerpoverall, een fantastische schort en een informatiemap over het verwerken van vlees. In de zaal stonden snijtafels gereed, er draaide een heele interessante dvd overmet als titel : Wild aus dem Revier, in die Küche. Een professionele vacuümmachine stond ook gereed, zodat het vlees, mooi vacuüm getrokken, mee naar huis kon.

Ook Er was er aan de inwendige mens gedacht: er was koffie en thee met cake of iets anders zoets. Er waren hapjes en drankjes en we hebben een Sloe Gin geproefd. De stemming was opperbest en een kleine delegatie van het huisorkest van de WBE  “DE M’Oertonen bliezen op hun zijn hoorns de “Begroeting”, natuurlijk “Ree dood”, het “Zum Essen”en het “Zum Trinken” en het “Auf Wiedersehen”.


Omdat er ook leden van de naburige WBE De Donge aanwezig waren, heeft deze avond ook weer bijgedragen aan de goede onderlinge verstandhouding. Ook moet worden vermeld, dat een aantal jeugdige en mogelijk toekomstige jagers perfect meehielpen bij de verzorging van de inwendige mens.

Een groot woord van dank is op zijn plaats aan diegene die zich voor deze avond hebben ingezet.

WBE de Moer e.o. heeft met deze workshop bij de leden en de omringende WBE’s midden in de roos geschoten. Wie weet, wat de volgende workshop brengt?
Schietoefeningen

Jagers gebruiken bij het uitoefenen van hun taak als faunabeheerder en schadebestrijder geweren.

Afhankelijk van de diersoort, het doel en de wettelijke voorschriften kan dit een hagelgeweer zijn of een kogelgeweer.
Om als faunabeheerder te kunnen optreden is een gedegen opleiding met een pittig examen als voorwaarde in de wetgeving voorgeschreven.
Het gebruik van zowel hagelgeweer en kogelgeweer vraagt een voortdurende training.

De WBE organiseert voor haar leden en deelnemers een aantal keren per jaar, zowel voor het hagelschieten als het kogelschieten, een aantal oefenbijeenkomsten op speciaal daarvoor beschikbare schietbanen.
Vaak worden deze bijeenkomsten gekoppeld aan een kleine onderlinge wedstrijd, waarbij de deelnemers elkaar onderling de maat kunnen nemen.
Naast het onderhoud van de schietvaardigheid zijn deze bijeenkomsten erg gezellig en hebben zij een grote waarde voor de onderlinge verstandhouding.

Faunatellingen

Waarom tellen?

Vroeger was elke jager bezig met zijn eigen jachtveld. Hij wist wat er zat en wat daarvan geoogst mocht worden om een gezonde wildstand te hebben en te houden. Tegenwoordig begrijpen we allemaal, dat elk jachtveld onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Als WBE zijn wij een belangrijke schakel om dit grotere geheel vorm te geven. De jager van vroeger hoefde zich alleen tegenover zichzelf en de grondeigenaren (welke mogelijk schade ondervonden) te verantwoorden. Het jachtbedrijf van nu moet zich tegenover de gehele maatschappij verantwoorden. Dit laatste is natuurlijk niet erg. We hebben als jagers namelijk niets te verbergen. Het gezamenlijk afstemmen van het afschot is alleen maar goed. Het wild houdt zich namelijk niet aan een grens van een jachtveld of een WBE.

Om ons optreden van nu en in de toekomst te verantwoorden, moeten wij argumenteren met cijfers. Deze cijfers worden steeds belangrijker voor bijvoorbeeld de onderbouwing van ontheffingen. Ten behoeve van de toekomstige actualisatie van faunabeheerplannen zullen WBE’s aan de provinciale faunabeheereenheden gegevens moeten kunnen overleggen over populatiegrootte en afschot van schadeveroorzakende diersoorten. Ook om de landelijke jachtbelangen in Den Haag te behartigen en een praktisch uitvoerbaar faunabeleid in de provincies mogelijk te maken, moet de KNJV over gegevens kunnen beschikken. De cijfers zijn op te splitsen in twee onderdelen: te weten de afschotgegevens en de faunatelling. Deze laatste geeft een weergave van het aantal in het jachtveld aanwezige dieren per soort. Hierbij worden niet alleen de bejaagbare soorten geteld, maar ook soorten, die niet bejaagd mogen worden. Indien blijkt, dat niet bejaagbare soorten schade opleveren, moet er namelijk ook aangetoond worden of het aantal is toegenomen.

De WBE, verzamelt elk jaar de gegevens van de jachtvelden binnen haar werkgebied. De afschotgegevens worden door de jager zelf bijgehouden en jaarlijks aan de WBE aangeleverd. Voor de telling van de voorjaarsstand organiseert de WBE elk jaar in dezelfde periode een avond en een ochtend, waarbij alle jagers in het werkgebied een telling uitvoeren. Deze telling makt gebruik van landelijke tellijsten en wordt uitgevoerd in groepjes van minimaal 2 personen om een zo objectief mogelijke telling te hebben. Op die manier wordt in het gehele werkgebied van de WBE de faunastand in kaart gebracht. We zullen natuurlijk niet alle dieren kunnen tellen, maar doordat we dit elk jaar in dezelfde periode en op dezelfde wijze uitvoeren, kunnen we de trends in het aantal dieren per soort er uithalen. Op die wijze kunnen we niet alleen ons huidige beleid toetsen, maar ook ons beleid voor de toekomst  beter onderbouwen.

De afschotgegevens en de voorjaarstand, die elk jaar structureel worden verzameld, worden aangeleverd aan de FBE en opgeslagen in de provinciale FBE databank om het provinciale beleid te voorzien van gegevens. Ookde KNJV krijgt deze gegevens aangeleverd om op die manier het landelijk beleid te voorzien van gegevens. De betreffende organisaties en natuurlijk de WBE ook, menen dat WBE’s bij uitstek geschikt zijn om op die manier gegevens over wild en schadeveroorzakende diersoorten te verzamelen. Inmiddels beschikt onze WBE over langjarige cijfers waarop men kan terug vallen.


Schoonmaakdag

Waarom deze actie?

In de loop der tijd wordt er nogal wat zwerfvuil in het buitengebied achtergelaten. Uit onderzoek is gebleken, dat zwerfvuil ergernis nummer een is in Nederland. Een opgeruimd terrein krijgt daarentegen een positieve waarde, want in een schone omgeving voelt iedereen zich prettig. Mensen zijn daardoor ook eerder geneigd mee te werken aan het schoonhouden van het terrein. Sinds de eerste landelijke schoonmaakdag in 1990 is de Nationale Natuurschoonmaakdag uitgegroeid tot een activiteit, waaraan een groot deel van de ruim bijna 400 Wildbeheereenheden en enkele duizenden mensen deelnemen. WBE de Moer e.o. heeft vanaf het eerste moment dit initiatief gesteund en organiseert elk jaar een schoonmaakactie op deze dag.

Met vereende krachten worden zo elk jaar duizenden kubieke meters zwerfvuil verwijderd, dat door de mensen in de natuur is achter gelaten. De Nationale Natuurschoonmaakdag wordt altijd op de derde zaterdag in maart gehouden. Hier wordt bewust voor gekozen, omdat het veld dan nog kaal is, zodat veel troep kan worden gevonden.


Aan de basis van deze dag staan de leden van de W.B.E.WBE, waarbij elk jaar geprobeerd wordt om zo veel mogelijk schooljeugd er bij te betrekken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast zijn er ook niet jagende mensen bij die dit initiatief  ondersteunen en graag aan deze activiteit  deelnemen. Ook heeft deze actie zich altijd weer een brede belangstelling van de politiek en pers, zowel plaatselijk als regionaal en landelijk.


Het zwerfvuil in het gebied tussen Tilburg, Waalwijk, Sprang-Capelle en Dongen wordt op deze wijze de laatste jaren verzameld door ruim 80 deelnemers, waaronder zo’n 45 kinderen uit o.a. gemeenten Loon op Zand en Tilburg. Jaarlijks wordt ruim 14 m3 uit het landelijk gebied gehaald. Een beeld van het verzamelde vuil in voorgaande jaren;: o.a. gedumpte autobanden, veel plastic en verpakkingsmaterialen van drink en food industrie. Met deze activiteit brengt onze WBE het illegaal dumpen van zwerfvuil onder de aandacht bij publiek en geeft zo een signaal af, dat dat niet in de natuur thuishoort.


Reactie niet jagende ouder:


Enthousiast geworden door verhalen van mijn kinderen en anderen, die al eens eerder  meegeholpen hadden, besloot ik ook een keer mee te gaan naar de schoonmaakdag. Het was een druilerige ochtend, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen moest verzamelen bij cafe ’t Moaske in de Moer. We werden ontvangen met koffie  en warm worstenbrood en kregen uitleg van de organisatie. MenHij  wees ons op het belang van dit soort acties en zijn hun woorden werden kracht bij gezet bevestigd door de wethouder van Loon op Zand. Deze bedankte de aanwezigen bij voorbaat voor hun goede daad en wenste iedereen veel succes.

Nadat de groepen ingedeeld waren, vertrokken we naar onze locatie gewapend met vuilniszakken en werkhandschoenen. Al snel werd me duidelijk dat deze actie hard nodig is, want we gooien met ons allen heel wat rotzooi in de natuur. Het is ongelooflijk, wat je tegenkomt,: van autobanden tot dakbedekking, flessen met urine, verpakkingen van een hamburgergigant en heel veel klein zwerfvuil.

Tussentijds werd gestopt om de inwendige mens te versterken en kregen we van de begeleiding van de WBE uitleg over het reilen en zeilen van de wildbeheerders en het nut van deze dag. Voor een leek, zoals ik  ga je met heele andere ogen naar de natuur kijken en dringt het tot je door wat die mensen doen om dit alles in stand te houden. Na de pauze gingen we vol goede moed weer verder en in korte tijd was onze aanhanger vol. Deze hebben we in de Moer gelost, waar ook de anderen samen gekomen waren. Al snel bleek, dat we goed werk hadden geleverd, want we hadden zo’n 14 kuub rotzooi opgeraapt. Het werd me dus duidelijk, dat deze acties hard nodig zijn en dat we de mensen eigenlijk moeten wijzen op hun gedrag in de natuur.

Toen alles gelost was reden we terug naar café ’’t Moaske, waar we getrakteerd werden op soep met broodjes en voor de kinderen waren er frietjes met een snack en een snoepzak. dDe organisatie van de WBE bedankte iedereen, die deze dag tot een zinvolle heeft gemaakt

Tot slot zou ik willen zeggen: ‘dames en heren van de WBE, ga door met jullie goede werk en ik hoop er een volgende keer weer bij te zijn.’


Ouder van een deelnemend kindWildfair Culinair

Dankzij een unieke samenwerking tussen WBE De Moer, Restaurant Boerke Mutsaers en Jachtmagazine Waidmannsheil heeft op 20 november 2010 Wildfair Culinair plaats gevonden.


Het schoonmaken van wild, het bereiden van een wilddiner, welke wijn past hier het beste bij:. dat, en diverse stands van onder meer jagersverenigingen, jachtartikelen en jachthoornmuziek hebben er aan bijgedragen, dat de liefhebber op zaterdag 20 november een fantastische avond hebben gehad.


‘Een stukje wild schoonmaken is geen probleem, maar hoe nu verder?’ Er blijken nog veel jagers te zijn bij wie deze vraag leeft. WBE de Moer, restaurant Boerke Mutsaers en Jachtmagazine Waidmannsheil boden jagers, hun aanhang en overige geïnteresseerden de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer te leren hoe je wild slacht en hoe je het kunt bereiden om daarna daadwerkelijk een fantastisch gerecht voorgeschoteld te krijgen.

 

Diverse stands, bemand door verschillende leveranciers en verenigingen, hebben van deze avond een informatieve en educatieve aangelegenheid gemaakt. In een kookstand gaf een ervaren kok gedurende de hele avond uitleg over de bereiding van verschillende wildgerechten. De gerechten werden vooraf samengesteld in menuvorm en werden in de loop van de avond aan alle deelnemers geserveerd. De wijnleverancier vertelde welke wijn geschikt was bij welk gerecht en ging dieper in op de herkomst.

Overige standhouders vulden dit geheel aan met informatie over rookovens, jachtbenodigdheden en jachtgerelateerde producten. Muzikale ondersteuning werd gedurende de hele avond verzorgd door jachthoorngezelschap De M’oertonen.

Zoals de ruim 200 aanwezige hebben laten blijken is het een zeer gewaardeerd initiatief waarvan men hoopt dat er het volgend jaar een vervolg aan wordt gegeven. Dus mocht u het dit jaar gemist hebben dan krijgt u het volgend jaar een herkansing.

 

Nieuws

Hubertusviering 2019
05 november 2019, 13.30
Hubertusviering 2017
02 november 2017, 11.01
Schoonmaakdag 2017
08 maart 2017, 08.51